Vi er klar

74 64 25 14

BETINGELSER

Salgs- og leveringsbetingelser 

DB+

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR

MATEK STEEL APS

MATEK STEEL APS kaldes herefter for ”Sælgeren”, mens kunden, som bestiller leverancer og/eller ydelser præsteret af MATEK STEEL APS, herefter kaldes for ”Køberen”.

1. BETINGELSERNES ANVENDELSESOMRÅDE
1.1 Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer/ydelser præsteret af Sælgeren, i det omfang der ikke foreligger anden skriftlig aftale mellem Sælgeren og Køberen.

1.2 Salgs- og leveringsbetingelser fremlagt af Køberen finder ikke anvendelse, medmindre Sælgeren skriftligt og udtrykkeligt har accepteret disse. I tilfælde af fortolkningstvivl har nærværende betingelser forrang.

2. TILBUD OG AFTALEINDGÅELSE
2.1 Tilbud afgivet af Sælgeren er gældende i 14 dage fra datoen for tilbuddets afgivelse.

2.2 Bindende aftale er først indgået på det tidspunkt, hvor Sælgeren over for Køberen har afgivet skriftlig ordrebekræftelse. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det af Sælgeren afgivne tilbud og den af Køberen meddelte accept, er det Sælgerens ordrebekræftelse, som er gældende.

3. LEVERING
3.1 Levering af alle leverancer/ydelser, som præsteres af Sælgeren, sker ex works i overensstemmelse med gældende Incoterms. Dette betyder, at det er Køberen, som sørger for transport af leverancen fra Sælgerens adresse til Køberens adresse eller andetsteds. Det er ligeledes Køberen, som bærer risikoen og omkostningerne i forbindelse med transporten.

3.2 Såfremt Sælgeren leverer en leverance eller ydelse til Køberen, skal et eventuelt erstatningskrav mod Sælgeren begrænses til den leverende vognmands forsikringssum.

3.3 Såfremt Sælgeren ikke kan stille den købte leverance/ydelse til rådighed for Køberen til det aftalte tidspunkt grundet force majeure, udskydes leveringstiden, uden at Sælgeren bliver erstatningsansvarlig for forsinkelsen. Sælgeren er dog pligtig til i sådanne tilfælde at give Køberen meddelelse om, hvornår leverance/ydelsen forventes at kunne stilles til Køberens rådighed.

3.4 Kan Køberen ikke afhente leverancen til det mellem parterne aftalte tidspunkt, og skyldes dette ikke force majeure, opbevares leverancen hos Sælgeren for Køberens regning og risiko.

3.5 I tilfælde af forsinkelse kan Sælgeren ikke gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tab for fortjeneste samt følgeskader eller følgeomkostninger.

3.6 Såfremt Køberen undervejs fremkommer med ændringer til en allerede bestilt leverance/ ydelse, forbeholder Sælgeren sig retten til at ændre datoen for, hvornår leverancen skal være til Køberens disposition.

4. ANSVAR FOR PRODUKTTEGNINGER

4.1 Såfremt Køberen på egen hånd fremkommer med produkttegninger, som Sælgeren skal arbejde efter, bærer Køberen risikoen for fejl i disse. Sælgeren er i tilfælde af, at Køberen selv leverer produkttegninger, uden ansvar for tab, som måtte skyldes fejl i de af Køberen udfærdigede produkttegninger.

4.2 Køberen har ansvaret for ingeniørberegninger vedrørende emnernes styrke. Sælgeren bærer således på ingen måde ansvaret for svigt i emnerne styrke.

4.3 I det omfang Køberen leverer tegninger, som medfører, at der er uoverensstemmelse med leverede 2D-tegninger og 3D-filer, skal 2D-tegnigner være gældende forud for 3Dfiler.

5. PRIS OG BETALING

5.1 Medmindre andet fremgår, er alle de af Sælgeren oplyste priser angivet i danske kroner ekskl. moms, emballage og andre offentlige afgifter. Sælgeren forbeholder sig retten til at regulere for ændring i offentlige afgifter, fragt, forsikring samt pris- og lønstigninger, herunder ændring i priser fra underleverandører og prisændringer på materialer.

5.2 På alle ordre faktureres et energitillæg. Dette beløb reguleres hvert år én gang i kvartalet i overensstemmelse med dato anført på Sælgerens hjemmeside.

5.3 Sælgeren forbeholder sig retten til at ændre en allerede aftalt pris, såfremt Køberen undervejs fremkommer med ændringer til den leverance/ydelse, som vedkommende har bestilt hos Sælgeren.

5.4 En til Køberen fremsendt faktura forfalder 14 dage efter fakturadato, medmindre andet er aftalt. Ved for sen betaling tillægges rente udgørende 1,5 % pr. påbegyndt måned. Renten påløber fra forfaldsdatoen.

6. EJENDOMSRET

6.1 Den af Sælgeren leverede leverance forbliver Sælgerens ejendom, indtil fuld betaling er erlagt af Køberen.

7. PRODUKTANSVAR

7.1 Sælgeren er ikke ansvarlig for skade forvoldt af materiellet på fast ejendom eller løsøre. Sælgeren er ej heller ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab eller tab af fortjene-ste. Såfremt tredjemand fremsætter krav overfor Sælgeren for så vidt angår leverancen, skal Køberen holde Sælgeren skadesløs.

7.2 Sælgeren er alene ansvarlig for personskade iht. dansk rets almindelige regler om pro-duktansvar.

7.3 Det påhviler Køberen omhyggeligt at sikre sig, at de af Sælgeren udleverede sikkerhedsforskrifter og vejledninger følges, og at der i øvrigt advares mod produkternes eventuelle farlige egenskaber, i det omfang produkterne indgår som en del af Køberens samlede leverance til tredjemand.

8. ANSVAR FOR MANGLER OG UNDERSØGELSESPLIGT

8.1 Køberen har pligt til at undersøge leverancen straks, og senest 8 dage efter levering er sket. Enhver fejl eller mangel, der kunne konstateres ved en sådan undersøgelse, skal reklameres skriftligt senest 14 dage efter leverancens modtagelse, såfremt Køberen skal undgå at miste sine mangelsbeføjelser.

8.2 Under alle omstændigheder bærer Sælgeren alene ansvaret for mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling, og som er konstateret og meddelt skrift-ligt senest 1 år fra den dag, leverancen blev stillet til Køberens disposition.

8.3 Såfremt Køberen har konstateret fejl eller mangler ved leverancen, og har overholdt re-klamationspligten som anført oven for, er Sælgeren berettiget til at afhjælpe disse ved – efter Sælgerens valg – at foretage enten reparation eller udskiftning.

8.4 Der må ikke påbegyndes udbedring af fejl eller mangler fra Køberens side uden skriftlig accept fra Sælgeren. Eventuelle fejl og mangler berettiger ikke køber til afslag i prisen eller ophævelse af aftalen.

8.5 Anerkender Sælgeren, at der foreligger en fejl eller mangel, som Sælgeren bærer ansvaret for i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal Køberen returnere den mangelfulde leverance til Sælgerens adresse efter forudgående aftale med Sælgeren.

8.6 Udover ovenstående bærer Sælgeren intet ansvar for fejl eller mangler. Dette gælder således ethvert tab, som manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tab af fortjeneste samt følgeskader eller følgeomkostninger.

8.7 Sælgerens ansvar begrænses til 3 gange den erlagte ordresum.

9. ANSVAR FOR OPBEVARING AF KØBERENS GODS

9.1 Såfremt Køberen har leveret råmateriale eller anden form for fremmed gods hos Sælgeren, er Sælgeren uden ansvar for dette. Sælgeren er således ikke ansvarlig for skade på dette, ej heller for ødelæggelse eller hændelig undergang. Derfor påhviler det Køberen at holde disse produkter/løsøregenstande forsvarligt forsikret, mens disse er opbevaret hos Sælgeren.

9.2 Såfremt medarbejdere hos Sælgeren er behjælpelige ved af- og pålæsning af emner på Sælgerens adresse, er Sælgeren uden ansvar for eventuelle skader eller tab, som måtte opstå i forbindelse hermed.

9.3 Såfremt Køberen skal levere fremmed gods eller råmateriale til Sælgerens adresse, bæ-rer Køberen ligeledes risikoen for og omkostninger til denne levering.

10. LOVVALG OG VÆRNETING

10.1 Enhver tvist, som måtte opstå mellem Sælgeren og Køberen, afgøres efter dansk ret ved anlæggelse af en civil retssag. Alle tvister mellem Sælgeren og Køberen skal afgøres ved Sø- og Handelsretten.

10.2 EU’s konvention vedrørende kontrakter for internationalt salg af varer (CISG) anses for fraveget, jf. CISG art. 6, hvorfor konventionen ikke finder anvendelse mellem parterne.

 

SKAL VI RINGE TIL DIG

VI LØSER OGSÅ DIN OPGAVE

VI TILBYDER

HOS OS ER DET IKKE BARE TOMME ORD - VI LEVERER DIN LØSNING TIL TIDEN HVER GANG!

DB+

VI VIL GØRE EN FORSKEL

RIS, ros eller spørgsmål
vi hører gerne fra dig

 

Mads Clausens Vej 2
DK-6360 Tinglev

Tlf. +45 74 64 25 14
E-mail: mail@mateksteel.dk

KONTAKT OS